Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Tán sỏi thận qua da – K17

Để đảm bảo công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng đào tạo. Bệnh viện thông báo thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Tán sỏi thận qua da – K17 dự kiến tổ chức vào ngày 25/9/2023 – 24/11/2023 sang ngày 06/11/2023 – 10/01/2024 hoặc đến khi có thông báo tiếp theo./.