Giới thiệu Văn phòng Trung tâm

ThS. Trần Thị Hồng Thắm
Phó Giám đốc Trung tâm
Trưởng Văn phòng

 

ThS. Nguyễn Văn Đừng

Phó Chánh văn phòng

 

ThS. Cao Thị Hoàn

Phó Chánh văn phòng

  1. Cơ cấu tổ chức nhân sự

Văn phòng Trung tâm hiện tại có 10 cán bộ, bao gồm:

˗       01 Trưởng Văn phòng

˗       02 Phó Chánh văn phòng

˗       06 Chuyên viên, 01 Cán sự.

  1. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm, phụ trách toàn bộ các công việc liên quan đến hành chính quản trị cấp Trung tâm và một số hoạt động đặc thù với mục đích đáp ứng tốt nhất cho công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, truyền thông của Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (TDHA).

2.2. Nhiệm vụ chính:

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật và bệnh viện:

˗       Công tác tổ chức nhân sự;

˗       Quản lý tài chính kế toán;

˗       Hành chính tổng hợp;

˗       Công tác thi đua khen thưởng;

˗       Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt động quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến;

˗       Quản lý vật tư, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng;

˗       Thiết lập, xây dựng, tổ chức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và áp dụng 5S hiệu quả tại Trung tâm;

˗       Công tác đối ngoại, tổ chức hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn, định hướng nghề nghiệp.

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here