Home Y học từ xa Danh sách bệnh viện kết nối

Danh sách bệnh viện kết nối

Danh sách các Bệnh viện tham gia truyền hình trực tuyến năm 2020

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN THAM GIA TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN NĂM 2020 (Kèm theo Công văn số 48/VĐ-TTĐT&CĐT ngày 08 tháng 01 năm 2020)   Bênh...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI