Thông báo số 3: Về việc gửi bài đăng tạp chí Ngoại khoa và phẫu thuật nội soi Việt Nam số đặc biệt và video phẫu thuật tại Hội nghị khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi toàn quốc 2023

Tiếp theo Thông báo số 1 ngày 30/3/2023 và Thông báo số 2 ngày 07/6/2023 về việc đăng ký tham dự Hội nghị khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi toàn quốc 2023, Ban Chấp hành Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý đơn vị, Quý đồng nghiệp một số nội dung sau:

Để chuẩn bị cho công tác biên tập Tạp chí số đặc biệt, kính đề nghị Quý đồng nghiệp hoàn thành việc gửi bài báo cáo toàn văn trước ngày 20/9/2023. Các bài báo cáo nộp quá thời hạn trên sẽ không được lựa chọn để đăng trên Tạp chí số đặc biệt.

Trong khuôn khổ Hội nghị khoa học có phiên báo cáo video phẫu thuật ngày 09/12/2023. Để công tác chuẩn bị tổ chức đảm bảo chất lượng, kính đề nghị Quý đồng nghiệp tiếp tục đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://hoinghi2023.vasel.vn/ và gửi bài tóm tắt, video phẫu thuật trước ngày 15/10/2023 (video kỹ thuật dài không quá 7 phút và có lồng tiếng).

Tiếp theo Thông báo số 1 ngày 30/3/2023 và Thông báo số 2 ngày 07/6/2023 về việc đăng ký tham dự Hội nghị khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi toàn quốc 2023, Ban Chấp hành Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý đơn vị, Quý đồng nghiệp một số nội dung sau:

Để chuẩn bị cho công tác biên tập Tạp chí số đặc biệt, kính đề nghị Quý đồng nghiệp hoàn thành việc gửi bài báo cáo toàn văn trước ngày 20/9/2023. Các bài báo cáo nộp quá thời hạn trên sẽ không được lựa chọn để đăng trên Tạp chí số đặc biệt.

Trong khuôn khổ Hội nghị khoa học có phiên báo cáo video phẫu thuật ngày 09/12/2023. Để công tác chuẩn bị tổ chức đảm bảo chất lượng, kính đề nghị Quý đồng nghiệp tiếp tục đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://hoinghi2023.vasel.vn/ và gửi bài tóm tắt, video phẫu thuật trước ngày 15/10/2023 (video kỹ thuật dài không quá 7 phút và có lồng tiếng).