Bảng vàng thành tích

  1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua

2015 Cờ thi đua của Bộ Y tế Quyết định số 478/QĐ-BYT ngày 17/02/2016
2009 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010
2010 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1109/QĐ-BYT ngày 18/4/2011
2011 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1423/QĐ-BYT ngày 02/5/2012
2012 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 954/QĐ-BYT ngày 25/3/2013
2013 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1374/QĐ-BYT ngày 22/4/2014
2014 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1705/QĐ-BYT ngày 07/5/2015
2015 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1584/QĐ-BYT ngày 27/04/2016
2016 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 891/QĐ-BYT ngày 15/03/2017
2017 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1915/QĐ-BYT ngày 22/03/2018
2018 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1582/QĐ-BYT ngày 02/5/2019
2019 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1753/QĐ-BYT ngày 17/4/2020
2020 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 3272/QĐ-BYT ngày 01/07/2021
2021 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1251/QĐ-BYT ngày 18/5/2022
  1. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2011 Huân chương Lao động hạng Ba Quyết định số 1500/QĐ-CTN ngày 01/09/2011
2016 Huân chương Lao động hạng Ba Quyết định số 2716/QĐ-CTN ngày 20/12/2016
2009 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 18/02/2009
2016 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 2016 Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 12/07/2017
2018 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 6337/QĐ-BYT ngày 19/10/2018 (đột xuất)
2018 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 13/11/2018 (đột xuất)
2018 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 2018 Quyết định số 3122/QĐ-BYT ngày 15/07/2019
2023 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế từ năm 2020 đến năm 2021 Quyết định số 59/QĐ-BYT ngày 12/01/2023
2014 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 24/12/2014
2016 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 08/4/2016
2017 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 16/3/2017
2020 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 22/10/2020
2016 Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sốp Cộp Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 07/4/2016

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here