Bảng vàng thành tích

Huân chương lao động hạng Ba:

Năm 2016: QĐ số 2716/QĐ-CTN ngày 20/12/2016

Năm 2011: QĐ số 1500/QĐ-CTN ngày 01/09/2011

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ:

Năm 2009: QĐ số 222/QĐ-TTg ngày 18/02/2009 

Năm 2019: QĐ số 1665/QĐ-TTg ngày 27/10/2019

Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Y tế:

Năm 2015: QĐ số 478/QĐ-BYT ngày 17/02/2016

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:

Năm 2018: QĐ số 6859/QĐ-BYT ngày 13/11/2018 (đột xuất)

Năm 2018: QĐ số 6337/QĐ-BYT ngày 19/10/2018 (đột xuất)

Năm 2016: QĐ số 3201/QĐ-BYT ngày 12/07/2017

Năm 2015: QĐ số 1001/QĐ-BYT ngày 25/03/2015 (đột xuất)

Năm 2014: QĐ số 826/QĐ-BYT ngày 12/03/2015

Năm 2011: QĐ số 927/QĐ-BYT ngày 27/03/2012

Năm 2009: QĐ số 1965/QĐ-BYT ngày 08/06/2010

Năm 2007: QĐ số 2075/QĐ-BYT ngày 09/06/2008

Năm 2006: QĐ số 510/QĐ-BYT ngày 08/02/2007

Tập thể lao động xuất sắc:

Nhiều năm liên tục

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here